LİSANS PROGRAMI  (Normal Öğretim)            II.ÖĞRETİM PROGRAMI  

 

 

 

 1. YARIYIL

 2. YARIYIL

 MAT 117

 Matematik

400

 MAT 118

 Matematik

400

 FİZ 119

 Fizik - I

400

 FİZ 118

 Fizik -II

400

 KİM 119

 Kimya -I

400

 KİM 118

 Kimya - II

400

 JLJ 123

 Genel Jeoloji

301

 ENF 144

 Temel Bilgisayar

310

 JLJ 101

 Jeoloji Müh. Giriş

200

 JLJ 132

 Mineraloji

301

 TDB 109

 Türk Dili

400

 AITB 194

 Atatürk İlkeleri ve İnk. T.

400

 YDI 111

 İngilizce -I

300

 YDI 112

 İngilizce - II

300

 

 

 3. YARIYIL

 4. YARIYIL

 MAT 203

 Matematik-III

400

 JLJ 202

 Stratigrafi

300

 JLJ 201

 Paleontoloji

202

 JLJ 204

 Yapısal Jeoloji

310

 JLJ 223

 Optik Mineraloji

202 

 JLJ 208

 Magmatik Kayaçlar

301

 MHN 257

 Mühendislik Mekaniği

300

 JLJ 206

 Jeoistatistik

300

 JLJ 203

 Sedimantoloji

301 

 MHN 242

 Mukavemet

300

 YDI 211

 İngilizce Okuma ve Yazma

200

 YDM 212

 Mesleki İngilizce-I

200 

 

 

 5. YARIYIL

 6. YARIYIL

 JLJ 301

 Metamorfik Kayaçlar

201

 JLJ 308

 Fotojeoloji ve Uzaktan Algıl.

202 

 JLJ 323

 Jeokimya

310

 JLJ 302

 Maden Yatakları

301

 JLJ 309

 Kaya Mekaniği

310

 MHN 328

 Zemin Mekaniği

310

 JLJ 307

 Hidrojeoloji

310

 JFZ 302

 Uygulamalı Jeofizik

310

 JLJ 305

 Jeolojide Bilgisayar Uygl.

220

 JLJ 320

 Jeolojik Harita Alımı

220 

 JLJ 303

 Saha Jeolojisi

220

 YDM 314

 İş Hayatında İngilizce

200

 YDM 313

 Mesleki İngilizce-II

200

 SEÇMELİ

 

 

 

 

 SEC 302

 Sondaj Tekniği

200

 

 

 

 SEC 304

 Tarihsel Jeoloji

200

 

 

 

 SEC 306

 Plaka Tektoniği

200

 

 

 

 SEÇ 310

 Endüstriyel Hammaddeler

200

 

 

 

 SEÇ 312

 Ölçme Bilgisi

210

 

 

7. YARIYIL

 8. YARIYIL

 JLJ 405

 Saha Bilgisi-I

230 

 JLJ 406

 Saha Bilgisi-II

230

 JLJ 435

 Maden Jeolojisi

300

 JLJ 408

 Yakıtlar Jeolojisi

300

 JLJ 407

 Mühendislik Jeolojisi

310

 TEZ 400

 Bitirme Çalışması

060 

 JLJ 413

 Yeraltı Jeolojisi

210

 JLJ 410

 Mesleki Uygulama Bilgisi

310

 SEÇMELİ

 

 SEÇMELİ

 

 SEC 401

 Cevher Mikroskopisi

200

 SEC 402

 Madencilik Bilgisi

200

 SEC 403

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

210

 SEC 404

 Deniz Jeolojisi

200

 SEC 405

 Maden Hukuku

200

 SEC 406

 Mikrofasiyes

200

 SEC 407

 Türkiye Jeolojisi

200

 SEC 408

 Mühendislik Ekonomisi

200

 SEC 409

 İsletme Bilgisi

200

 SEC 410

 Çevre Jeolojisi

200

 

 

  LİSANS DERS İÇERİKLERİ                       ï

 

 JLJ  101  JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ    (2+0+0)                                 

Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğinin Tanımı; Yer Bilimi ve Jeoloji Mühendisliğinin Tarihçesi; Jeoloji Mühendisliğinin İşlevleri ve İlgi Alanları; Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin Temelleri ve Bölümün Yapısı; Diğer Mühendislik Dallarıyla İlişkileri; Jeoloji Mühendisliğinin Günümüz Toplumundaki Yeri ve Gelecekteki Konumu; Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur ve İyi Bir Jeoloji Mühendisi Nasıl Olmalıdır? Jeoloji Mühendislerinin Çalışma Alanları.

 

 MAT 117   MATEMATİK-I   (4+0+0)                                                 

Reel sayılar. Mutlak değer. Eşitsizlikler. Bir değişkenli fonksiyonlar. Fonksiyon çeşitleri. Rasyonel, Cebirsel, Üstel, Logaritmik ve trigonometrik fonksiyonlar ve grafikleri. Limit. Süreklilik. Türev. Rolleve Ortalama değer teoremleri. Yüksek mertebeden türevler.Türevler için Leibniz formülü. Minimum ve Maksimum problemleri. L’Hospital kuralı.Asimtotlar ve grafik çizimleri.Sayı dizileri ve yakınsaklık. Serilerde yakınsaklık. Kuvvet serileri ve yakınsaklık yarıçapı. Taylor ve Maclauren serileri.  Belirsiz integral ve hesaplanma metotları. Belirli integral ve uygulamaları. Fourier serileri.

 

 FİZ 119  FİZİK-I     (4+0+0)

Mekanik: Vektörler, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Diğer Newton Kanunlarının Uygulamaları, İş ve Enerji, Lineer Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi, Açısal Momentum ve Tork, Statik Denge ve Esneklik,

 

 KİM 119   KİMYA-I    (4+0+0)

Madde, Elementler, Atom ve  Atom Modelleri, Periyodik Tablo, Bileşikler, İyonik ve Moleküler Bileşiklerin İsimlendirilmesi, Ölçümler ve Birimleri, Mol, Molar Kütle, Molekül Formüllerinin Hesaplanması, Atomun Yapısı, Atomların Elektronik Konfigürasyonları, Atomik Spektrum ve Enerji Seviyeleri, Kuantum Sayıları ve Orbitaller, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapıları ve Molekül Şekilleri, Kimyasal Reaksiyonlar, Reaksiyon Stokiyometrisi, Gazlar,Termokimya.

 

 JLJ 123  GENEL JEOLOJİ    (3+1+0)

Yerin yapısı: kabuk, litosfer, astenosfer, manto ve çekirdek kavramları. Mineraller ve kayaçlar: mineral ve kristal kavramları, minerallerin fiziksel özellikleri, minerallerin kimyasal sınıflaması, kayaç oluşturan mineraller, kor kayaçlar, tortul kayaçlar, metamorfik kayaçlar. Ayrışma ve toprak oluşumu.

Akarsular: akarsuların ayrıştırması ve erozyonu, akarsularla tortu taşınması ve tortuların depolanması, alüvyon yelpazeleri ve deltalar, akarsu taraçaları. Yeraltısuları. Mağaralar ve karstik yapılar, sıcak su pınarları ve gayserler. Kütle hareketleri: kütle hareketlerini kontrol eden faktörler, kütle hareketi çeşitleri. Buzullar. Denizel ortamlar: deniz suyunun sıcaklığı tuzluluğu ve diğer kimyasal özellikleri, okyanus dalgaları ve akıntılar; denizlerde erozyon, taşıma ve depolanma. Tortul kayaçların bazı önemli özellikleri, fasiyes, transgresyon ve regresyon kavramları. Yerkabuğunun deformasyonu: depremler, kıvrımlar ve faylar, jeolojik haritalar. Magmatizma: magmanın kökeni ve özellikleri, levha içinde ve levha sınırlarında magmatizma, volkanizma ve plütonizma. Metamorfizma. Levha tektoniği: Dünya levha sistemi, levhaların parçalanması, levha sınırlarının sınıflandırılması, levhaların hareketleri.

 

 TDB 109 TÜRK DİLİ    (4+0+0)

Yüksek Öğretimin 1. sınıflarında , ilk yarıyıl haftada 4 saat olarak okutulan Türk Dili dersinin başlıca amacı, Yüksek Öğrenim gören gençlere Türk Dili’nin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.

    

 YDI 111  İNGİLİZCE-I   (3+0+0)

İngilizce: yüksek ve ileri seviyede. Fen Bilimleri: Fen Bilimleri nedir? Sınıflama ve tanımlamalar, kökler, olaylar sırası Fen Bilimlerinin Öncüleri: Yer bilimlerindeki olayların sırası. Yeryuvarının bileşimi: diyagramları kullanma, Niçin volkanlar vardır? Matematikteki sebep ve sonuçlar: Matematiğin dalları: alt dalları. Einstein: sebep ve etkileri. Uygulamalı bilimlerde kronolojik sıralamalar: Yaşamımızda Uygulamalı Bilimlerin yeri. Bilim ve Teknoloji arasındaki ilişkiler: referans, sebep ve sonuçlar.

 

 AİTB 194  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ   (4+0+0)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı; Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmektir.

  

 MAT 118 MATEMATİK- II   (4+0+0)

Matrisler. Determinatlar. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Özdeğerler. Özvektörler. Dik koordinat sistemi. Vektörler. Lineer bağımsızlık. İç çarpım. Vektörel çarpım. Düzlem analitik geometri. Paraboller. Hiperboller. Eksenlerin ötelenmesi ve döndürülmesi. Kutupsal,Silindirik ve küresel koordinatlar. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit. Süreklilik. Kısmi türev. Zincir kuralı. Ekstremumlar. Lagrange çarpanlar yöntemi. Taylor ve Maclauren serileri.  Eğrisel integraller. İki katlı integraller ve uygulamaları. Kutupsal koordinatlarda iki katlı integraller. Green teoremi. Üç katlı integraller ve uygulamaları. Silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller. Yüzey integralleri, Stocks teoremi.          

 

 FİZ 118   FİZİK-II    (4+0+0)

Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyel, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu, Özindüksiyon, Alternatif Akım Devreleri

 

 KİM 118   KİMYA-II  (4+0+0)

Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar, Çözeltilerin Özellikleri, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Sulu Tuz Çözeltileri, Termodinamik, Elektrokimya, Kinetik, Ana Grup Elementleri, Geçiş Metalleri ve Bazı Bileşikleri, Karbon Esaslı Malzemeler.

 

 ENF 245 Temel Bilgisayar-I   (2+0+0)

Temel kavramlar, Windowsxp işletim sistemi, kelime-işlem programı (Word), hesap-tablo-grafik programı (Excel), sunu hazırlama programı(Powerpoint), Internet kullanımı.

 

 JLJ 132 MİNERALOJİ   (3+1+0)

General Mineralogy: I. Geometry of Crystals (a: Morphology of Crystals: 1. Mineralojinin Temel Yasaları (Sabit Açılar Kuralı; Rasyonellik Kuralı; İkizlenme Yasaları; Kristal Projeksiyonları. 2. Crystalsysthems; 3. Symetry clases. b: Cryststructure: 1. Basit Uzay Kafesi; 2. Kafes Simetrisi; 3. Uzay Grupları. II. Kristal Kimyası (a: Kristallerin Yapıtaşları; b: Koordinasyon olasılıkları;  c: Bağlanma Türleri; d: İzomorfi İlişkileri; e: Kafes Tipleri. III. Physical properties of crystals: (a: Kohezyon Özellikleri: 1. Hardnes; 2. Dilimlenme; 3. Deformation. B: Termic properties. c: Elektrical and Magnetic properties; d: Densiti. E: Radioactifiti (Işınetkinlik). F: Optical properties of crystals: 1. Color; 2. Parlaklık; 3. Luminesans. IV. Kri stallerin Oluşum ve Büyümeleri. Özel Mineraloji: 1. Mineral and Mineralizasion; 2. Yer Kabuğunda Mineral Dağılımı. 3. Mineral Clas (Elementler; Sülfitler; Halojenitler; Oksit ve Hidroksitler; Nitratlar, Carbonats ve Boratlar; Sülfatlar ve Benzerleri; Fosfatlar-Arsenatlar-Vanadatlar; Silikatlar; Organik Bileşikler).

  

 YDI 112  İNGİLİZCE-II    (3+0+0)

Üst ve ileri seviyede İngilizce. Fen Bilimleri: Enerji kaynakları: Nükleer güç:-Evet veya hayır?: düşünceleri karşılaştırma, farklı fikirler ve fikirleri destekleme. Yer Bilimleri: St. Helens volkanının patlaması: fikirlerin karşılaştırması, tanımlanması ve desteklenmesi. Volkanların geçmişi: referans, kronoloji, nedenler ve sonuçlar. Matematik: İstatistik ve bilgi analizi: karşılaştırma yapmada istatistiğin, olasılığın ve populasyonun kullanımı: gerçekler ve fikirlerin birlikte kullanımı. Uygulamalı bilimler: Otamasyon– Daha iyi veya daha kötü?: konuşma yapmak. Batı teknolojisinin gelişmekte olan ülkelere transferi: sonuç çıkarama, örneklerin kullanımı

 

 MAT 203 MATEMATİK-III   (4+0+0)

Diferensiyel denklem teşkili  ve çözümleri. Adi diferansiyel denklem  çeşitleri.  Yüksek mertebeden lineer diferensiyel denklemler. Diferensiyel denklem sistemleri. Kısmi türevli diferensiyel denklemlere giriş, değişkenlere ayırma metodu.

 

 JLJ 223 OPTİK MİNERALOJİ    (2+2+0)

Kristal optiğine giriş. Işık. İzotrop ve anizotrop mineraller. Polarizan mikroskobun parçaları. Kırma indisi. Röliyef. Becke çizgisi metodu. Çiftkırıcılık ve sönme açısının ölçülmesi. Pleokroizma. Optik gereçler. Konoskopik incelemeler: Üniaks ve biaks mineraller. Dispersiyon ve biaks girişim şekilleri. Minerallerin optik özellikleri.

 

 MHN 257 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ    (3+0+0)

Statiğin tanımı, statiğin temel ilkeleri, düzlemde bir  noktada  kesişen kuvvetler, düzlemde genel kuvvetler, düzlemde bağlar ve  taşıyıcı sistemler, mafsallı sistemler,  kafes sistemler, ağırlık merkezi, Dinamiğin tanımı, maddesel  noktanın kinematiği, maddesel noktanın kinetiği, iş  ve enerji, impuls ve momentum, rijit cisimlerin  kinematiği.  rijit cisimlerin  iki  ve  üç boyutlu  kinetiği, rijit cisimlerde enerji ve momentum ilkeleri, mekanik  titreşimler. 

 

 JLJ 201 PALEONTOLOJİ     (2+0+2)
Giriş. Fosil ve fosilleşme. Fosillerin korunma şekilleri. Takson ve taksonomi. Paleontolojide yazım kuralları. Adlarının türetilmesi. Yeni bir takson tanımlandığında uyulması gereken kurallar. Yaşam şekillerine göre hayvanların sınıflandırılması. Omurgasız filumları: Porifera, Archaeocyatha, Coelenterata, Bryozoa, Brachiopoda, Mollusca (Pelecypoda, Gastropoda, Cephalopoda), Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata. Mikropaleontoloji: Foraminiferler, Radiolarialar, Calpionellidler, Algler.

 

JLJ 203 SEDİMANTOLOJİ    (3+0+1)

Ayrışma, Tortuların taşınması ve depolanması,Tortuların fiziksel özellikleri,Tortul yapılar, Silisiklastik

tortul kayaçlar: Çakıltaşları, kumtaşları ve çamurtaşları,Silisiklastik kayaçların diyajenezi,

Kireçtaşları, karbonat diyajenezi, dolomiler, diğer kimyasal/biyokimyasal ve karbonlu tortul kayaçlar;

Çökelme ortamları ve fasiyesleri :Karasal ortamlar ve fasiyesleri, Geçiş ortamları ve fasiyesleri, Denizel ortamlar ve fasiyesleri, Tortul havzalar.

 

 JLJ 211  İNGİLİZCE OKUMA ve YAZMA     (2+0+0)

Yazmaya hazırlık: Gerçekleri bağlayabilmek, sebep-sonuç ilişkisi, zıtlık veren ifadeleri yazabilme

Paragraf düzenleme: Paragraflarda anlam bağlantıları, gramer bağlantıları, paragraph ana fikri

Yazmayı planlama: Listeleme ve seçme, organizasyon, Destekleme ve sunuş. Objeleri ve organizasyonları tanımlama ve karşılaştırma: Tanm planlama, karşılaştırma. İşlemleri, gelişmeleri ve grafikleri tanımlama. Açıklamaları yazabilme: Planlama, açıklamayı destekleme, açıklamalardaki sebep ve etkiler. İddialar hakkında yazabilme: planlama, bir iddiayı destekleme, iddiayı düzenleme, iddiayı reddetme. Problemler ve çözümleri hakkında yazabilme. Okuma: Scientific attitude, simple present Active. Okuma: Numbers and Mathematics, simple present Passive. Okuma: Scientific Method and the methods of science, simple past active and passive. Okuma: Pure and applied science, ing forms

Okuma: Science and international cooperation, Present perfect; present continuous. Jeolojik parçalar

 

 JLJ 202 STRATİGRAFİ       (3+0+0)

Tortul kayaçların fiziksel özellikleri: Tabaka ve lamina, çapraz tabakalanma, dereceli tabakalanma, varvlar ve siklotemler. Temel jeolojik kurallar: Aynı biçimlilik kuralı, İlksel yatay konumluluk kuralı, İlksel yanal devamlılık kuralı, İstiflenme yasası, Kesme-kesilme kuralı, İnklüzyonlar kuralı, Çok yönlü işleyen hipotezler kuralı, Pumpelly kuralı, Fosil ardışımı kuralı. Birincil tortul yapılar: Çapraz tabakalanma, Dereceli tabakalanma, Kuruma çatlakları, Neptuniyen dayklar, Ripıl marklar, Taban yapıları, Yağmur damlası izleri, Kanal yapıları, Çamur çakılları, Konvolut tabakalanma ve laminalanma, Slump (göçme) yapıları, Topak ve yastık yapıları. Birincil kor yapılar: Vesiküller, Kontak metamorfik zonlar (sil ve lav akıntılarının birbirin­den ayrılması), Yastık (pillov) lavlar. Tektonik kriterler: Şistozite, Sürüklenme kıvrımları.

 

 JLJ 204  YAPISAL JEOLOJİ     (3+1+0)

Yapısal jeolojinin tanımı ve özellikleri: yapısal unsurlar. Yapısal analiz kavramı: deskriptif analiz, kinematik analiz ve dinamik analiz. Deskriptif analiz: stereografik projeksiyon, ortografik projeksiyon.

Kinematik analiz: Rijit kütle deformasyonu, rijit olmayan kayaç deformasyonu, deformasyon, deformasyon elipsoidi, deformasyon elipsoidi içindeki deformasyon alanları ve deformasyon yapıları, dönmeli ve dönmesiz deformasyon, deformasyon elipsoidinin genel özellikleri. Kayaçların deformasyonunu etkileyen faktörler: ısı, zaman, akışkanlar, her yönlü basınç, her yönde aynı özelliğe sahip olma (izotropi) ve homojen olmama (inhomojenite) faktörlerinin etkileri. Faylar: fayların sınıflaması ve morfolojisi, fay kinematiği, normal faylar, doğrultu atımlı faylar, ters (bindirme) faylar, fayların dinamik analizi. Kıvrımlar: kıvrım mekaniği ile ilgili düşünceler, kıvrımların geometric analizi, kıvrımların geometric sınıflaması, kıvrımların izogonal sınıflandırması, kıvrım mekaniği, kıvrımların steregrafik projeksiyonda gösterimi, π ve β diyagramları. Kayaç dilinimi: kayaç dilinimi türleri, foliasyon, kink bandlar. Çizgisel yapılar, Sucuk yapısı ve Tektonitler

 

 JLJ 208 MAGMATİK KAYAÇLAR    (3+1+0)

Giriş. Yerin yapısı. Magmanın tanımı, oluşumu ve fiziksel özellikleri. Magmanın kristallenmesi. Farklılaşma ve asimilasyon. Soğuma safhaları. Magmatik kayaçların yapısı, dokusu ve kristallenmesi.  C.I.P.W. normları ve Niggli parametreleri. Alkali ve kalk-alkali granit ailesi. Alkali kalk-alkali siyenit ailesi, lamprofirler, anortozitler, gabro ve alkali gabro ailesi. Feldispatoidli siyenitli, karbonatitler, nefhelinitler ve lösitititler. Ultramafitler. Piroklastik kayaçlar.

 

 JLJ 206 JEOİSTATİSTİK     (3+0+0)

Verilerin grafiksel gösterimi: Histogramlar, Frekans eğrileri, Dairesel grafikler, Kutu diyagramları

İstatistik: Olasılıklar, Dağılımlar, Hipotez testi, Ki-kare testi,Basit örnekleme teorisi

En küçük kareler yöntemi, Basit ve çoklu regresyon,Korelasyon teorisi. Varyans Analizi: Parametrik olmayan testler: Mann-WhitneyU Testi: Kruskal-Walis H Testşi. Jeoistatistiğe Giriş: Basit Krging

 

 MHN 242 MUKAVEMET    (3+0+0)

Giriş, temel ilkeler ve sınıflandırma, mukavemetin   dayandığı  temeller, iç   kuvvet, gerilme, şekil değiştirme, gerilme  ve  şekil  değiştirme  bağıntıları, (Hooke kanunları), şekil değiştirme   enerjisi, katı  cisimlerin   mekanik   özellikleri, kırılma teorileri, emniyet katsayısı  ve emniyet gerilmesi, kesit tesiri diyagramları, atalet momenti, basit mukavemet halleri (eksenel normal kuvvet,  kesme,burulma,düz,ve eğik,eğilme).  

 

 YDI 212 MESLEKİ İNGİLİZCE-I     (2+0+0)

Verilen parçaların anlaşılması. Anlamanın test edilmesi. Özellikle Yer Bilimleri ile ilgili kelime bilgisinin geliştirilmesi. Gramerin test edilmesi. Belirli bir konuda yazım çalışmaları.

  

 JLJ 301 METAMORFİK KAYAÇLAR    (2+1+0)

Temel Kavramların verilmesi, El örneğinde ve mikroskop altında, yaygın metamorfik kayaçların sınıflandırılması ve tanınması, Metamorfik kayaçların dokuları ve yapıları, Metamorfik zone ve fasiyes kavramı, Metamorfik fasiyesler ve metamorfik birliktelikler, Metamorfik kayaç birliktelikleri, Metamorfik kayaçların arazide çalışılmaları, Metamorfik kayaçlar ve global tektonik.

 

 JLJ 323 JEOKİMYA    (3+1+0)

Çekirdek sentezleme reaksiyonları: Yıldızların oluşumu, ilkel bir yıldızın bileşimi, büyük patlama

Meteoritler: Sınıflama, çeşşitleri, kökenleri. Yeryuvarının Bileşimi: Çekirdek, manto ve kabuğun mineralojik ve kimyasal bileşimi. Asitler-bazlar: Kimyasal reaksiyonlar ve denge, asitlerin çözülmesi, silis ve tuzların çözünürlüğü, hidroliz. Aktivite ve konsantrasyon. Termodinamik: Termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları. Duraylılık diyagramlarının oluşturulması: Eh-pH diyagramları, kısmî basınç diyagramları, konsantrasyona bağlı diyagramlar, bunların jeoojiye aktarılması. Duraylı izotoplar: İzotop farklılaşmasının prensipleri, oksijen, kükürt, karbon ve hidrojen izotopları, değişik kayaçların ve sıvıların izotopsal bileşimi, mineraller arası izotop farklılaşması, farklılaşmanın sıcaklık hesabında kullanılması. Uygulamalı jeokimya: Birincil ve ikincil dağılım, elementlerin hareketliliği, jeokimyasal anomali, madenlerin prospeksiyonunda toprak, dere kumu ve bitki örneklemesi. Çevresel jeokimya: Madenler ve toz, asit maden suları, asit yağmurları, atıkların depolanması, elementlerin çevredeki bolluk derecesi.

 

 JLJ 309 KAYA MEKANİĞİ    (3+1+0)

Teorik:Kayaçların özellikleri, Kayaçların deformasyonu, Kayaçların dayanımı, Laboratuvar deneyleri

Arazi deneyleri. Uygulama: Laboratuvar deneyleri

 

 JLJ 307 HİDROJEOLOJİ    (3+1+0)

Giriş (tanımlar, yeraltı suyunun kullanımı, yüzey suları ile yeraltı sularının karşılaştırılması)

Yeraltı sularının oluşması (Hidrolojik çevrim, yeraltı suyu yönünden kayaçların özellikleri, akiferler ve akitardlar, yeraltı suyunun dağılımı), Kaynaklar (sınıflamaları, debi ve hacim hesapları)

Yeraltı suyu hareketi (Hidrolik potansiyel, hidrolik eğim, Darcy yasası). Yeraltı suları ve kuyu hidroliği ( Kuyulara doğru dengeli dengesiz akımlar, Kuyularda pompaj deneyleri), Yeraltı su tablası haritaları ( hazırlanması, kullanılması ve yorumlanması). Yer altı sularının kalitesi (Konsantrasyon birimleri, diyagramların kullanımı, sınıflamaları). Kıyı akiferlerinde tatlısu-tuzlusu girişimi. Hidrolik elemanlar (Yağış, buharlaşma, terleme, sızma ve akış; Hidrolojik bilanço) Yeraltı sularının işletilmesi.

 

 JLJ 305 BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEOLOJİK ÇİZİM    (2+2+0)

Bilgisayar kullanımına giriş ve temel uygulamlar hakkında genel bilgiler, Kelime işlem: Değişik dökümanların hazırlanması, biçim komutu yardımıyla dökümanın biçimlendirilmesi, denklem editörünün kullanımı, sayfa ve bölüm sonu kullanımı, içindekiler tablosu ve index tablosunun hazırlanması, formal bir dökümanın tamamlanması. Excel çalışma sayfası: Temel hesaplamalar, İstatistiksel hesaplamalar, X-Y tipi grafikler oluşturma, Histogram çizimi, Bu grafiklerin word’e yapıştırılması. Grapher: Temel hesaplamalar, X-Y tipi sembol ve çizgisel grafiklerin çizimi, petrolojik veriler için kalıp grafiklerin oluşturulması, üçgen grafiklerin oluşturulması, QAP diyagramının çizilmesi, sütun grafikler, fonksiyon grafikleri, grafiklere ikinci bir X veya Y ekseni ilave etmek, bir sayfa çoklu grafikler oluşturma.

Surfer: 2 ve 3 boyutlu kontur haritaları çizimi, blok diyagramlar, istenen bir bölgenin alan ve hacminin hesaplanması, kesit izi çizme, detay alan oluşturma. Freehand: Bir resmin taranması, freehand’de kullanmak üzere tiff, bmp, wmf dosyaların oluşturulması, değişik skeçler, jeolojik haritalar çizme, style komutu ile jeolokik formasyonlar için istenen sürsajlaı oluşturma.Yapısal paket programlar: Stereonet veya benzer programlara veri girişi, gül diyagramlar ile kontur diyagramların çizilmesi. Rapor yazımı.

 

 JLJ 303 SAHA JEOLOJİSİ     (2+2+0)

Topoğrafik haritalar, Tabakalı kayaçların kalınlığını bulunması; jeolojik haritalar üzerinde kıvrımların tanınması, Eğim atımlı bir fayın atımını bulunmasıt; fayların yüzeylemeler üzerindeki etkisi, Eğim ve doğrultu ile ilgili bazi trafik yöntemler, Uyumsuzluklar, Dış yüzeyleme ve iç yüzeylemeler, Gerçek ve görünür eğim arasındaki ilişkiler, Ortgrafik projeksiyonla bir katmanın doğrultu ve eğiminin bulunması.

 

 YDM 313 MESLEKİ İNGİLİZCE-II    (2+0+0)

Basılı metinlerin anlaşılması. Anladıklarını çek etme. Yer bilimleriyle ilgili kelime hazinesini geliştirme,

Gramerim çek edilmesi. Dersin anlaşılması. Derslerde kullanılan gramerin çek edilişi. Belli konularda mesleki metinlerin hazırlanması.

  

 JLJ 308 FOTOJEOLOJİ VE UZAKTAN ALGILAMA   (2+2+0)

Fotojeoloji ve uzaktan algılamanın tanımı, Fotojeolojik yorumlamada kullanılan parametreler, Drenaj şekilleri, Kayaçların rengi, Morfolojik öğeler, Drenaj yoğunluğu, Fotoğraflar üzerinde kıvrımlı ve  faylı yapıların ve uyumsuzlukların tanınması, Hava fotoğraflarından jeolojik haritaların ve enine kesitlerin hazırlanması.

 

 JLJ 302  MADEN YATAKLARI    (3+1+0)

Temel kavramlar, Maden yataklarının morfolojileri, Cevher yapı ve dokuları. Maden yataklarının sınıflandırılması. Cevher oluşturucu çözeltiler ve mineral çökelimi. Hidrotermal alterasyon ve maden aramadaki önemi. Ortomağmatik maden yatakları: Cr, Ni, Fe, Pt ve Ti yatakları. Pegmatitik maden yatakları, Greyzen tip maden yatakları. Porfiri tip maden yatakları: Genel özellikler, dağılım, hidrotermal alterasyon ve cevher, örnekler. Skarn tip maden yatakları: Genel özellikler, dağılım, yer değiştirme reaksiyonları, cevher ve gang mineralleri, skarn oluşumu, skarn zonlanması, gerileyen alterasyon, oluşum modeli. Masif sülfit maden yatakları: Sınflama, Kuroko tip yataklar, Beşi tip yataklar, Kıbrıs tip yataklar, hidrotermal alterasyon modeli, Türkiye’den örnekler, oluşum modeli, arama kriterleri. Hidrotermal maden yatakları: Sınıflama, oluşum şekli, epitermal sınıflama, düşük ve yüksek sülfürlü sistemler, karbonatlı kayaçlara bağlı epitermal sistemler, listvenitlere bağlı epitermal sistemler, Türkiye’den örnekler. Sedimanter maden yatakları: Fe ve Mn yatakları, farklı fasiyesler, örnekler. Kalıntı tip maden yatakları: Boksit yatakları, Fe ve Ni içeren lateritler. Maden yataklarının yüzeysel olarak bozuşması ve ikincil minerallerin oluşumu, oksitli şapkalar

Plaser tip maden yatakları. Plaka tektoniği teorisi ve maden yatakları ilişkileri

 

 MHN 328   ZEMİN MEKANİĞİ    (3+1+0)       

Teorik: Zeminlerin oluşumu. Efektif stres and boşluk basıncı. Zeminlerin kompaksiyonu ve

konsolidasyonu. Kesilme direnci. Şev stabilitesi. Uygulama:Laboratuvar testleri


 JFZ 302 UYGULAMALI JEOFİZİK (3+1+0)     

Jeofiziğin tanımı, gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, sismoloji ve arama jeofiziğine giriş, arama jeofiziği'nde kullanılan yöntemler, gravite ve manyetik yöntemlerin temelleri, yerin gravite alanı, gravitenin ölçülmesi, gravite ölçülerinin değerlendirilmesi, yerin manyetik alanı jeomanyetik aletler ve manyetik ölçülerin alınması, manyetik ölçülerin değerlendirilmesi. Gravite ve manyetik arama arazi örnekleri. sismik kırılma yöntemi; veri toplama, düzeltmeler ve değerlendirme teknikleri, sismik yansıma yöntemi; veri toplama, gürültü bastırılması, düzeltmeler,Elektrik ve elektromanyetik yöntemlere giriş, doğal potansiyel ve eş potansiyel yöntemleri, özdirenç yöntemleri; özdirenç sondajı ve profil yöntemi, indüksiyon polarizasyonu yöntemi, elektromanyetik yöntemler; frekans ortamı EM, zaman ortamı EM, manyetotellürik yöntemler. 

 

 JLJ 320  JEOLOJİK HARİTA ALIMI (Arazi Kampı   ) (3+3+0)                

Jeolog pusulasının pratik kullanma yöntemleri, Arazide inceleme yapma yöntemleri. Topoğrafik haritaların arazide kullanımı. Arazide yer tayini. Jeolojik harita yapımı. Kesit ölçme. Jeolojik rapor hazırlama.

 

 YDM 314 İŞ HAYATINDA İNGİLİZCE (2+1+0)   

Teknik yazı çeşitleri: Özet yazımı, kabul ve başvuru yazısı, referans mektubu, teknik bilgi mektubu, öneri yazısı, rapor yazımı.

 

 SEÇ 302   SONDAJ TEKNİĞİ  (2+0+0)      

Giriş (Sondajın tarihçesi ve sondajların sınıflandırılması), Sondaj yöntemleri, Darbeli sondaj donanımı. Döner sondaj donanımları. Sondaj çamurunun özellikleri (türleri, görevleri, özellikleri), Sondajlardan örnek alınması ve örneklerin saklanması. Kuyularda çimentolama. Kuyularda sapma. Yönlü sondajlar. Sondaj dizisi arızaları ve tahliyesi. Sondaj makinelerinin kapasiteleri

 

 SEÇ 304   TARİHSEL JEOLOJİ     (2+0+0)  

Yeryuvarı katmanlarının okunma yöntemleri ve bu yöntemlere göre zaman içinde dünyamız coğrafyasındaki değişimler, meşhur orojenez evreleri, yeryuvarı tarihi boyunca canlılar alemindeki gelişim aşamaları ve bu verilerden yararlanılarak toplumsal hayat sistemi için geçerli olması gereken kurallar.

 

 SEÇ 306  PLAKA TEKTONİĞİ   (2+0+0)       

Giriş, Litosfer, astenosfer, kabuk, manto, Plaka sınırlarının jeolojik özellikleri, Sismik özellikler

Iraksayan plaka sınırları, Okyanus sırtları, ofiyolit ve ofiyolitik karışıklar, kıtasal riftler, pasif kıta kenarlarının jeolojik evrimi. Yakınsayan plaka sınırları, Ada yayları, ada yalarının yapısı ve tipleri, mağmatik yay, volkanik yay, Transform plaka sınırları, transform faylar ve plaka hareketlerinin izleri;

Plaka tektoniği ve orojenik kuşaklar, Orojenik kuşakların genel özellikleri; orojenlerin kökeni; çarpışmasız orojenik kuşaklar; çarpışmalı orojenik kuşaklar; taşınmış alanlar ve dağ oluşumu; dağ oluşumunun hareket mekanizmaları.

 

 SEÇ 310  EndÜstrİyEl Hammaddeler (2+0+0)     

Endüstriyel hammaddelerin  kimyasal, jeolojik,  mineralojik özelliklerinin tanıtılması, Türkiyedeki endüstriyel hammadde yatakları, Kullanım özellileri, rezervleri, dünyadaki diğer üretici ülkeler,ithal ve ihraç edenler uluslararası piyasadaki değerleri. Bunların yeniden kullanılabilirlikleri, çevre ve sağlık problemleri. Endüstiryel hammaddelerin sınıflanması, İnşaat hammaddeleri, çimento hammaddeleri, hafif yapı malzemeleri, refrakter hammaddeleri, değerli taşlar, aşındırıcı olarak kullanılan hammaddeler,izolasyon hammaddeleri.

  

 JLJ 405  SAHA BİLGİSİ-I   (2+3+0)       

Öğrencilerin, ziyaret edilecek bir bölgede özellikle genel jeoloji ve mineraloji-petrografi alanları ile ilgili çalışmalar yapmakta ve raporlar yazmaktadırlar. Bu bağlamda; Yapısal, tektonik, sedimantolojik, petrografik özelliklerin örneklerle gösterilmesi. Kırıklı (Gümüşhane) yöresinde metamorfik kayaçlar ve metamorfik fasiyeslerin izlenmesi. Mescitli (Gümüşhane) yöresinde tortul istiflerin incelenerek haritalanması ve yapısal unsurların yerinde izlenerek haritaya geçirilmesi. Zigana ve Maçka (Trabzon) yörelerinde mağmatik fasiyeslerin incelenmesi. Yoroz mevkiinde değişik volkanik fasiyes özelliklerinin arazide tanıtılması. Tonya bölgesinde Kretase-Eosen geçişinin izlenmesi

 

 JLJ 435   MADEN JEOLOJISI    (3+0+0)    

Genel tanımlama ve terminoloji, maden yataklarının işletilmesine etki eden parametreler

Yapısal unsurla ile maden yatakları arasındaki ilişkiler: Deformasyon elipsoidi ve bunun maden yataklarının oluşumu ve yönlenmesinde kullanılması; cevherleşme ve faylanma; Cevher öncesi ve cevher sonrası faylanma; Cevher oluşumu ve kıvrımlanma. Maden yataklarının aranması. Oksitli şapkaların maden aramada kullanılması. Hidrotermal alterasyon ve maden aramadaki kullanımı

Maden aramada stratigrafik ve litolojik kriterler. Maden aramada jeofiziksel tekniklerin kullanılması

Jeokimyasal arama yöntemleri: Ağır mineral prospeksiyonu, dere kumu örneklemesi, toprak ve bitki jeokimyasının uygulanması, temel değer, anomali ve anomali kontrastının belirlenmesi. Maden yataklarında değişim: Örnekleme, cevher kütlelerinin sınırlarının belirlenmesi. Ortalama kalınlık, ortalama tenör ve ortalama yoğunluk hesabı. Rezerv hesaplama yöntemleri: Jeolojik kesit yöntemi, poligon yöntemi, eş kalınlık yöntemi

 

 JLJ 407   MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ      (3+1+0)       

Giriş (tanımlar, mühendislik jeolojisinin gelişimi)  Mühendislik amaçları için kayaların sınıflandırılması. Kütle hareketleri ( sınıflamaları, nedenleri ve önleme yöntemleri). Kaya şev stabilitesi yöntemleri. Baraj jeolojisi (sınıflamaları, baraj yeri ve baraj tipinin seçimi, baraj yerinde yapılan mühendislik çalışmaları. Tünel jeolojisi (Tanımlar, tünel açılmasında karşılaşılan problemler, tünel açma yöntemleri, tünel kayaçlarının sınıflandırılması) Temel jeolojisi. Taş ocağı araştırmaları. Mühendislik jeolojisinde yeni teknik ve metotlar.  Mühendislik jeolojisi haritaları

 

 JLJ 413   YERALTI JEOLOJİSİ     (2+1+0)            

Kuyu jeolojisi. Kuyu jeoloğunun görevleri. Yeraltı jeolojisi laboratuvar yöntemleri. Korelasyon. Panel diyagramlar. İzopak ve izolit haritaları. Yapı kontur haritaları. Litofasiyes haritaları. Paleocoğrafya ve paleotektonik haritaları. Kuyu logları: SP, Rezistivite, Sonik, Nötron, Gamma Ray logları  ve uygulamaları.
 

 SEÇ 401 CEVHER MİKROSKOPİSİ    (2+1+0)                

Genel tanımlamalar,Cevher mikroskobunun özellikleri ve kısımları, Kesit çeşitleri, Parlak kesitlerin  açıklanması, Parlak kesitlerdeki cevher minerallerinin fiziksel özellikleri, Cevher minerallerinin optik özellikleri, Gang minerallerinin parlak kesitlerdeki optik özellikleri, Cevher minerallerinde görülen yaygın dokular ve yapılar, Cevher minerallerinin tayinleri

 

 SEÇ 405  MADEN HUKUKU     (2+0+0)                                    

Giriş, Maden kanunu tanımları, Maden kanunun tarihçesi, Maden işletme yükümlülükleri, Madenelerde vergilendirme

 

 SEÇ 407  TÜRKİYE JEOLOJİSİ     (2+0+0)

Terrane (terreyn) tanımı ve jeolojik oluşumlardaki önemi. Türkiye jeolojisinin çatısını oluşturan temel jeolojik levhacıklar (terreynler). Önemli terreynlerin istiflenme özellikleri. Terreynler arası ilişkiler ve Türkiye’nin jeolojik rekonstrüksiyonu.

 

 SEÇ 409 İŞLETME BİLİMİ     (2+0+0)

 

Bu dersin amacı, mühendislik öğrencilerine temel işletme bilgilerini ve esaslarını anlatmaktır. Ekonomik faaliyet, üretim sistemi, üretim çeşitleri, üretimin parasal ifadesi, geliri kar ve zarar durumları. Emek sermaye yoğun teknolojilerin açıklanması. İşletme fonksiyonları, yönetim ve organizasyon, teşebbüs, müteşebbis ve yönetici kavramları, üretim sistemlerinin yönetimi, stok yönetimi, kalite kavramı, proje yönetimi.

 

 SEÇ 411  VOLKANOLOJİ     (2+0+0)                                     

Magmanın fiziksel özellikleri. Magmanın oluşumu, yükselimi ve magma odasındaki süreçler. Patlama mekanizmaları. Lav akmaları. Volkanik domlar. Volkanik patlama ürünleri. Lahar yatakları. Volkanik çıkış merkezi etrafında gelişen yapılar.

  

 JLJ 406  SAHA BİLGİSİ-II    (2+3+0)                     

Bu ders kapsamında öğrenciler haftada bir gün özellikle maden yatakları ve uygulamalı jeoloji alanında bir sahada inceleme yapmakta ve rapor yazmaktadırlar.
 

 JLJ 408   YAKITLAR JEOLOJİSİ     (3+0+0)          

Petrol : Petrolün fiziksel ve kimyasal özellikleri. Organik maddenin birikmesi ve petrol oluşumu. Petrol oluşumunu etkileyen faktörler. Petrol kaynak kayaları. Kaynak kaya analizleri. Petrolün göçü ve birikmesi. Petrol hazne kayaçları. Petrol örtü kayaçları. Petrol kapanları. Petrol arama yöntemleri.

Kömür :Kömürlerin sınıflaması. Kömürleşme olayı. Kömür oluşum ortamları ve havzaları. Kömür oluşturan bitkiler. Kömür petrografisi. Kömürlerin kimyasal incelemeleri. Turbalar, linyitler, taşkömürleri ve antrasitler. Kömür arama yöntemleri. Kömür sahalarının işletilmesi ve değerlendirilmesi.

Bitümlü Şeyller ve Asfaltitler

 

 TEZ 400   BİTİRME TEZİ    (0+0+6)               

Bir akademik danışman tarafından yönetilen bağımsız jeolojik çalışma. Konu,  arazi çalışması, literatür araştırması, laboratuar çalışması ve verilen formata uygun bir tez yazımı ile sonuçlanır.


 JLJ 410   MESLEKİ UYGULAMA BİLGİSİ   (3+1+0)                                

Bu ders kapsamında çeşitli mesleki bilgiler verilmekte ve mesleki filmler gösterilmektedir. Ayrıca öğrenciler mesleki konularda seminerler hazırlayıp sunum yapmaktadırlar.
 

 SEÇ 402  MADENCİLİK BİLGİSİ    (2+0+0)                                                 

Giriş. Madencilik terimlerinin tanıtımı. Madenlerde, zemin ve kayalarda kazı. Patlayıcı Maddeler. Madenlerde Tünel Açma Metodları. Yeraltı Maden İşletme Yöntemleri. Madenlerde Tahkimat İşlemleri

Madenlerde Havalandırma İşlemleri. Açık İşletme Yöntemleri. Madenlerde Cevher Hazırlama  İşlemleri

 

 SEÇ 404   DENİZ JEOLOJİSİ    (2+0+0)         

Giriş Ana Özellikler, deniz jeolojisinde kullanılan yöntemler: Batimetri haritaları, sismik yansıma/yansıma teknikleri, tabanı örnekleme teknikleri. Plaka tektoniği, okyanus ortası sırtlar, okyanusal kabuki, kıtasal kenarlar. Kıyısal prosesler, okyanus akıntıları, tortu tipi ve dağılımları: karasal-sığ denizel- derin deniz tortuları, şelf-basen geçiş olayı, türbiditler ve gravite akmaları,

tortulaşma hızları ve tiplerine genel bakış.

 

 SEÇ 406   MİKROFASİYES    (2+0+0)           

Tanım, karbonat kayaçların birkim ortamları ve çökelme koşulları, mikrofasiyes kriterleri, mikrosedimanter yapılar, dokusal özellikler, çimento tipleri ve oluşum koşulları,  alt fasiyesler ve belirgin ayıraçları, karbonat diyajenezi, Dunham ve  Folk sınıflamaları ve uygulama koşulları, platform-havza karbonatları ve geçiş koşulları, kalsitürbiditler ve tektono-sedimanter anlamları

 

 SEÇ 410 ÇEVRE JEOLOJİSİ     (2+0+0)             

İç prosesler: Plaka tektoniği, depremler, volkanlar. Dış prosesler: Kütle hareketleri, buzullar, rüzgar, iklim, akıntı ve taşkınlar. Enerji kaynakları. Toprak ve su kaynakları. Atıkların ve kirliliğin önlenmesi. Tıbbi jeoloji. Jeolojik zaman ve prosesler. Çevresel jeokimya. Çevre kuralları.

           

 SEÇ 414    AKİFERLERDE KUYU TASARIMI     (2+0+0)     

Giriş (su gereksiniminin belirlenmesi, yeraltı sularının aranması). Kuyu açma yöntemleri. Kuyu filtreleri ( türleri, özellikleri). Su kuyularının donatılması ( filtre dizaynı, filtre malzemesinin seçimi, çakıllama dizaynı, çakıl malzemesinin belirlenmesi). Su kuyularının geliştirilmesi. Su kuyularının özellikleri. Kuyulara pompa seçimi. Yüzey sularının derlenmesi (nehir ve göl sularının). Akiferlerde rezerv ve kaynak hesabı.

  

ï